روحیه انقلابی گری مترادف با افراط نیست؛

چرا حزب اللهی ها لقب افراطی گرفتند؟

مترادف کردن برخی از اقدامات و ارزش ها به افراط گری و افراط در سال های پس از انقلاب همواره از سوی عده ای دنبال می شده و در چند سال اخیر، کاربرد آن بیشتر شده است.

۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۴ 1536 بازدید