تست

تست برای اندروید

رئیس جمهور گفت: آنهایی که روی کلمات این توافق پرافتخار که در آینده در خصوص جزئیات آن سخن خواهم گفت، نظر دارند، بدانند که نخواهم گذاشت عده ای افراطی بخواهند به امید این ملت ضربه بزنند.

۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۲ 5730 بازدید