احمدی نژاد:

امام خمینی، سیاست مدار یا حقیقت مدار؟

در عصر امام خمینی، لیاقت آن را یافتیم که به چشم خود، دو فرهنگ سیاسی متفاوت را به موازات یکدیگر، تجربه و ‏مقایسه کنیم. در یکسو، “سیاستمداران” بوده و خواهند بود که تنها بر مدار سیاست و قدرت و چرتکه اندازیهای عادی و ‏مادی، تحلیل می کنند و تصمیم می گیرند.

۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۷ 500 بازدید